Jdi na obsah Jdi na menu

Pes a paragrafy

Rubrika je v současné době upravována. Postupně sem budou přidávány různé právní aspekty, které mohou vyplynout z vlastnictví psa.

 

Pro úvod této rubriky bych zvolila asi základní informaci: Pes z pohledu české legislativy není věcí. Psa tedy nemůžete zastavit a ani Vám ho nemohou zabavit v exekuci.

zakonnoz494.jpg

Reklamace psa

 

Ztráta a nalezení psa

 

Zranění Vašeho psa

 

Odpovědnost za psa

 

Pes v lese

 

Příspěvky

Reklamace psa

19. 4. 2017

Reklamace psa není zcela jistě příjemnou a snadnou záležitostí ani pro jednu ze zúčastněných stran – majitel x chovatel. Vzhledem k tomu, že v této oblasti se mi nepodařilo dohledat konkrétní soudní rozhodnutí, vyjadřuje tato rubrika (více než jiné) můj osobní názor. Proto níže uvedené informace vnímejte především jako mé porozumění dané problematice, ke kterému jsem dospěla po prostudování zákonů a odborných článků.

Z hlediska práva je při posouzení reklamace první zásadní věcí to, zda štěně bylo zakoupeno „spotřebitelem“ (fyzická osoba) nebo podnikatelem.

Ve většině případů se jedná o první variantu (pes jako domácí mazlíček) a pak se při případné reklamaci použijí ustanovení Občanského zákoníku.

zakonnoz599.jpg

Prodávající (chovatel) vždy odpovídá pouze za vady, které má zvíře při převzetí kupujícím.

Od doby převzetí běží dvě základní lhůty:

  • Šest týdnů. Pokud se skrytá vada projeví do šesti týdnů od převzetí, má se za to, že štěně bylo vadné již při převzetí a je na prodávajícím, aby případně prokázal, že tomu tak nebylo.
  • Dva roky. Po uplynutí šesti týdenní lhůty je však na kupujícím, aby prokázal, že štěně bylo vadné již při převzetí.

 

Co je a co není „skrytá vada“

ANO

Zcela jistě sem patří např. infekční choroby, u kterých se s ohledem na délku inkubační doby prokáže, že štěně jimi onemocnělo již u chovatele.

 

NE

vady, které se projeví v době vývinu psa - špatné zaúhlení či postoj končetin, nerovná hřbetní linie… ale například i vady chrupu, které štěně nemělo v době předání novému majiteli a které se mohou projevit po přezubení - chudozubost, vadný typ skusu atd.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Pes a paragrafy

Ztráta a nalezení psa

19. 4. 2017

Zaběhnutí psa se může stát i svědomitému majiteli, někdy k tomu postačí jen souhra nepředvídatelných nešťastných okolností.

Kolik času Vám poskytuje zákon k nalezení psa, než přijdete o své vlastnické právo? Lhůty jsou různé a záleží na několika okolnostech.

zakonnoz1046.jpgPes označený mikročipem

Vlastnické právo nezaniká, neboť pes je označen takovým způsobem, že lze jeho vlastníka zjistit. Důležité je však zaregistrovat čip do celorepublikové nebo mezinárodní databáze (např. Národní registr majitelů zvířat), aby nálezce měl možnost vlastníka určit. Obec pak má povinnost oznámit majiteli nález psa a vyzvat ho, aby si jej převzal.
 

Pes bez mikročipu

Pes zůstane u nálezce, který má povinnost nahlásit (zpravidla do 3 dnů) jeho nález obci, na jejímž území byl pes nalezen. Obec pak nález psa vyhlásí obvyklým způsobem – úřední deska obce, místní rozhlas. Od tohoto okamžiku běží 2 měsíční lhůta, ve které, když se ke svému psovi nepřihlásíte, stane se nálezce jeho novým vlastníkem. Je důležité si uvědomit, že nálezce může psa odvézt daleko od místa nálezu a jeho nalezení pak nahlásit na obci dle svého bydliště. Pro Vás jako majitele se pak šance na jeho nalezení výrazně snižuje, neboť v ČR je přibližně 6300 obcí… Pes neoznačený mikročipem se tak poměrně snadno může stát po 2 měsících majetkem někoho jiného…

Pes bude umístěn v útulku. Od vyhlášení nalezení psa plyne 4 měsíční lhůta, pokud do té doby svého psa nenajdete, útulek získá oprávnění se psem volně nakládat.

 

Nálezce má nárok vždy nárok na úhradu nutných nákladů (krmení + další přiměřené náklady – např. vodítko atd.) a nálezné.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Pes a paragrafy

Zranění Vašeho psa

19. 4. 2017

Zaujal mě soudní spor, kdy majitelka (žalobkyně) svěřila svého psa k výcviku další osobě (žalovanému). Během výcviku, který prováděl žalovaný, došlo k poranění bederní páteře psa. Majitelka odvezla psa na veterinární kliniku, kde lékař navrhl operaci s prognózou 20% naděje, že by se po ní pes postavil na nohy. Majitelka se tedy rozhodla psa utratit a žalovala cvičitele o náhradu škody. Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 28. 6. 2006, č.j. 46 C 128/2002-97, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku 23.507,- Kč (20 tis pořizovací cena psa + náklady na ošetření) s 5,5 % úrokem z prodlení od 26. 4. 2002 do zaplacení. Proti tomuto rozhodnutí se žalovaný odvolal a Krajský soud v Brně výrok změnil.

rozsudek-ks-brno.jpg

Žaloba o náhradu škody byla zamítnuta, neboť bezprostřední příčinou úhynu psa nebylo způsobené zranění, ale jeho utracení. Dle mého názoru majitelka měla trvat na operaci psa. Cvičitel by byl pak za škodu odpovědný v případě úspěšné i neúspěšné operace. 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Pes a paragrafy

Odpovědnost za psa

19. 4. 2017

Napadení člověka

rozsudek-areal.jpg

Pokud Vám pes uteče a způsobí někomu škodu bude soud posuzovat i skutečnost, zda útěky psa byly opakované.

Zavinění autonehody

 

Každému majiteli psa je asi zřejmé, že je odpovědný za škodu, kterou jeho čtyřnohý přítel způsobí. Přesto lze však v soudních rozhodnutích nalézt případ, kdy okresní i krajský soud neuznaly majitele psa odpovědného za způsobenou škodu a k obratu došlo až rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky.

Fena německého ovčáka byla chována na oploceném pozemku v kotci s podezdívkou, který byl opatřen pletivem do výše 160 cm. Nikdy předtím se nesnažila utéci a byla povahově mírná a hodná - utekla proto, že prokousala kotec a podhrabala plot pozemku. Tak došlo k tomu, že dne 3.1.2002 volně pobíhala po silnici č. 611 v Poděbradech a způsobila dopravní nehodu, při níž byla usmrcena. Řidič vozidla se následně domáhal uhrazení vzniklé škody na vozidle. Okresní soud v Nymburce rozsudkem ze dne 13. 11. 2002, č. j. 6 C 382/2002 - 36 žalobu zamítl - dospěl k závěru, že žalovaný za vznik škody na vozidle žalobce neodpovídá, neboť povinnost dozoru nad chovaným zvířetem neporušil - učinil dostatečná opatření proti jeho úniku. 

Poškozený řidič se odvolal ke Krajskému soudu v Praze, který dne 22. 1. 2003, rozsudkem č. j. 26 Co 452/2002-49 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Řidič se znovu odvolal a případ tak skončil u Nejvyššího soudu České republiky.

rozsudek-autonehoda.jpg

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Pes a paragrafy

Pes v lese

19. 4. 2017

Pohyb psa v lese

 

zakon449-2001-10.jpg

Výklad výše uvedeného § není bohužel jednotný, zatímco někteří v něm nespatřují zákonnou povinnost mít v lese psa na vodítku, druzí to vidí opačně. Zcela jednoznačně však pes musí být na vodítku v lokalitách, ve kterých je přímo vyhlášen zákaz pohybovat se se psem bez vodítka (Národní parky, CHKO a další.). 

Zákonem je upraven i pohyb psa na lesních cestách, neboť zpevněné i nezpevněné lesní cesty patří mezi pozemní účelové komunikace a volný pohyb psa na nich upravuje zákon č. 361/2000 Sb. 

zakon-361-2000.jpg

usneseni-ns-250216.jpg

V praxi toto znamená, že pokud půjdete se psem na volno po lesní cestě a dojde např. ke kolizi rychle jedoucího cyklisty a psa - budete odpovědni za veškerou způsobenou škodu.

 

Zastřelení psa myslivcem

449-2001.jpg

Pouze někteří myslivci jsou členy myslivecké stráže, z čehož vyplývá, že ne každý myslivec má oprávnění psa zastřelit. Za psa mimo vliv svého vedoucího se považuje takový, který nereaguje na jeho povely, tzn. i přes povel přivolání pes nadále pronásleduje zvěř.

rozsudek-myslivec.jpg

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Pes a paragrafy